MELLEM-TIDS-RUMMETet kreativt værksted

for børn og voksne

Indhold

Billedværksted

Jeg tilbyder:

  • Individuelle værkstedstimer i tegning, maling og plasticering  ( se også pjece
  • Værkstedshold med højst 4 deltagere

Værkstedet er for dig, der er interesseret i at udvikle dine tegne- og male-færdigheder, at skærpe dine sanseiagttagelser og ikke mindst at kunne mærke kvaliteten i stilheden og fordybelsen. Værkstedet er også for dig, der er plaget af stress, bekymringer og modløshed.

Værkstedet henvender sig både til børn og voksne.

At arbejde praktisk-æstetisk og kreativt kan være en vej til at genfinde glæden, begejstringen og livsmodet.

Det kan være, du er i en periode, hvor du har svært ved at komme videre, mister humøret, overblikket og viljestyrken. I dette værksted kan du få nogle redskaber til at arbejde med din livskvalitet og kreativitet, for dig selv eller i samvær med andre.

Værkstedet hedder ”Mellem-tids-rummet”, fordi det et frirum fra den tid, vi lever i, hvor store mængder information og distraherende devices er overalt. Det er et værksted for hele mennesket, - krop, sjæl og ånd, hvor ord ikke nødvendigvis er det vigtigste i relationen mellem de tilstedeværende. At udtrykke sig praktisk-æstetisk er bare en anden måde at fortælle, kommunikere og være i verden på.

Det er et sted, hvor der arbejdes kreativt, nærværende og vedholdende med tanke, følelse og vilje gennem forskellige praktisk-æstetiske øvelser, som fremmer begejstring, livsmod, selvtillid og den afslappede, vågne tilstedeværelse.

Konkret arbejdes med øvelser i tegning, maling, plasticering og grafik, alt efter dine interesser og ønsker. Derudover inddrages sandplay, kunstterapeutiske øvelser og nærværstræning, hvis der er behov for det.

For at kunne arbejde kreativt er det nødvendigt også at beherske nogle teknikker og metoder til at kunne tænke ud af boksen. Derfor vil du blive præsenteret for forskellige teknikker og vælger der ud fra, hvilke du ønsker at fordybe dig i. Jo mere viljestyrke vi kan mobilisere til at arbejde vedholdende, jo mere kommer vi til at mestre vores arbejde.

Poetisk kunne værkstedet beskrives således:

"Tag med på en rejse væk fra tankerne, ned i kroppen, ind til hjertet og ud til det frirum, hvor der gives plads til kreative impulser. Et rum, hvor tanker, følelser og handling går hånd i hånd og sammen skaber en balance mellem gøren og væren, indånding og udånding. Når du lærer det rum at kende, vil du mærke et dejligt sted med plads både til turbulens og nærvær, ro og fordybelse".

TEGNING 

Iagttagelsestegning, formtegning, dynamisk tegning, kolam- og keltiske fletmønstre, sort/hvid tegning, doodling, zentangles.

Tegning er et rigtig godt fundament for udvikling af vores sanseiagttagelse.

Gennem iagttagelsestegning har vi mulighed for at se verden mere tydeligt og intenst og kunne mærke forskellige følelser, som samlet gør tegneoplevelsen indholdsrig og værdifuld.

Formtegning er en anden interessant disciplin indenfor tegning. I formtegningsøvelser arbejdes med rytme, form og bevægelse. Øvelserne kan få de selvhelbredende kræfter til at flyde bedre og styrke og udvikle en viljestyrke, der ikke er anspændt og anstrengt.

Indenfor maleri arbejder vi med akvarelmaling og acrylmaling - maling med pigment og acrylbinder, eller tempera.

AKVARELMALING 

Vådt i vådt, slørmaleri

I akvarelmaling arbejdes med livskræfterne. Vandet, det flydende og livgivende element bevæger os, farverne skaber følelser og giver maleoplevelsen indhold og værdi ligesom iagttagelsestegning gør. Vandet kan være svært at samarbejde med, da det har sit eget liv, men der opstår samtidig en transparent lethed og yndefuldhed, når samarbejdet lykkes.

MALERI

Acryl, olie

I acrylmaling arbejdes med farver, former, streg og komposition i lag på lag. Farverne kan blandes i en uendelighed, og hvis der arbejdes intuitivt, gælder det om gradvist at tage nogle beslutninger, så billedet kan finde sig selv i en komposition, der til sidst giver dig sjælero. Den proces er yderst kreativ, men også vanskelig at styre, da ens tanker, følelser og vilje for alvor må samarbejde, for at billedet kan blive udtryksfuldt og ”færdigt”. En spændende og lærerig proces, som også kræver ikke anspændt viljestyrke.

PLASTICERING

Plasticering kræver viljestyrke, da der skal bruges flere kræfter til at bearbejde materialet som f.eks. kan være ler, modellervoks, bivoks m.m.

Skulpturer er egl. kun linier, siger Rodin. Her handler det om at opbygge og nedbryde form, arbejde med konvekse og konkave linier til du finder en balance, ligevægt i figuren, der holder. 

GRAFIK 

Monotypi, seriegrafi

Monotypi er en grafisk udtryksform, som er meget legende at arbejde med. Teknikken er enkel og hvert tryk bliver unikt, men inden du ser dig om, har du trykt 100 billeder, som ligger overalt og måske kalder på at bliver viderebearbejdet. Derfor handler det kreative i denne proces bl.a. om at kunne begrænse kompleksiteten i sit udtryk, udvælge og forfine det impulsive, så kompositionen lykkes. Du får brug for dine jeg-kræfter for at arbejde i en bestemt retning med billedet, og du må sætte dig et mål, for at dine billeder skal lykkes.

Tilbage

Sandplay

Sandplay er en kreativ proces, hvor barnet gennem sin leg og opstilling af forskellige figurer i sand, - figurer, der symbolsk repræsenterer vores verden, skaber sin egen fortælling ud fra de oplevelser, det har brug for at dele, og samtidig mærker oplevelsen af at blive set og anerkendt for sin væren i verden, fordi legen foregår i samvær med en nærværende voksen.

Der bliver ikke nødvendigvis talt så meget i processen, men fordi legen skaber følelser og tanker og samtidig fører til et synligt resultat, aktiveres barnets egne selvhelbredende kræfter, og de følelsesmæssige erfaringer, der kan være svære at tale om, synlig- og bevidstgøres.

Arbejdet med sandplay  tager udgangspunkt i C G Jungs tanker og erfaringer om menneskets ubevidste potentiale, som kommunikerer med symboler - at menneskets psyke er et selvregulerende system, der under de rette betingelser kan reparere og hele sig selv. De følelsesmæssige udfordringer vi møder i livet, kan vi således behandle og bearbejde gennem legen i sandet og de kreative processer med symbolerne.

Sandplay kan være berigende for både børn og voksne.

Mennesker, der har svært ved at sætte ord på følelser, og/eller mennesker, der har tendens til at bruge rigtig mange ord – intellektualisere livet, kan få glæde af at arbejde med Sandplay. Sandplay er velegnet til børn, unge og voksne med trivsels- eller følelsesmæssige problemer, som f.eks. stress, angst, vrede og sorg.Sandplay kan bruges såvel pædagogisk som terapeutisk, men i praksis overlapper de to felter let hinanden.

Et eksempel kunne være konfliktløsning af en aktuel problemstilling, - et barn føler sig udenfor i frikvarteret, synes de andre undgår hende. Jeg spørger, om hun kan prøve at vise med figurer i sandet, hvordan hun oplever det at være udenfor. Derefter spørger jeg, hvordan hun ville ønske det ville være, - om hun kan finde nogle figurer, der kan hjælpe hende i situationen. Hvis barnet f.eks. har haft tendens til at slå eller kradse de andre, arbejder vi sammen videre med at finde andre måder at relatere til de andre på. Nye opstillinger og små forumspil i sandkassen kan medvirke til, at barnet på den måde kan få en konkret oplevelse af, at problemer står til at løse, måske ikke med et trylleslag, men stille og roligt kan barnet udforske sine ressourcer og mærke, at det har indflydelse på egen trivsel. Pædagogisk sandplay tager udgangspunkt i her og nu situationer, ofte indenfor trivsel.

I terapeutisk sandplay gives mulighed for at bearbejde dybere, ubevidste oplevelser, traumer, følelsesmæssige sår, m.m., da den ordløse bearbejdning giver adgang til den ubevidste kreativitet. Sandbilledernes symbolik er en slags spejlbilleder af ens indre, ubevidste viden og ubrugte ressourcer, og det, at have tid og ro til at arbejde i sand og vand med symbolfigurerne og fremstille billeder, mens et støttende og rummende vidne (terapeuten) overværer processen, giver klienten mulighed for bevidstgørelse, forståelse og handling.

Tilbage

Kunstterapi

Kunstterapi henvender sig til alle mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv og deres kunstneriske udvikling. Kunstterapi kan bygge på forskelligt idégrundlag, og gå i forskellige retninger. Den analytiske kunstterapi er baseret på C G Jungs tanker, og bygger kort sagt og forenklet på, at de billeder, der skabes af klienten, bruges som redskab i en analytisk psykoterapi. Skabende kunstterapi går mere i retning af at lade selve maleprocessen være en læreproces, hvor der lægges vægt på skabelse af værker, der kan fungere kunstnerisk. Her fortolker man ikke billederne psykoanalytisk. Terapeuten er derimod støttende  og fungerer som kunstlærer.

En tredje kunstterapiretning, som jeg har mest viden om og erfaring med, er baseret på den østrigske åndsforsker Rudolf Steiners menneskesyn. Her betragter man billederne/skulpturerne som kunstneriske udtryk, der fortæller noget om det enkelte menneskes fysiske og psykiske konstitution, alt efter hvordan billedkompositionen fremstår, - om der er balance i bearbejdningen af stof, streg, flade, form, farve og komposition, eller om noget falder ud af helheden. Her fortolker man ikke billederne psykoanalytisk, og terapien går først og fremmest ud på at vejlede klienten i at arbejde kunstnerisk med sine billeder eller skulpturer, så en større fornemmelse for og viden om kunstnerisk kvalitet erfares i den kreative proces. Derved vil en naturlig helbredelse af psykiske og fysiske symptomer kunne finde sted.

Kunstterapien giver mulighed for at lære at mærke sig selv og de fine nuancer i naturen.

At beskæftige sig med kunst og æstetiske læreprocesser kan forfine ens evne til at iagttage naturen dybere og mere nuanceret, og dermed gøre verden mere forunderlig at være i og være en del af. Det handler om at blive nærværende, at se, mærke og reflektere.

Kunstterapien kan blive massage for krop og sjæl og vise os en sammenhængskraft, der vitaliserer, hvis vi gennem det praktisk-æstetiske arbejde når en erkendelse af, at al den detaljerigdom, der findes udenfor os, også er at finde inde i os selv.

Et træt deprimeret menneske kan på den ene side gennem arbejdet med kunstneriske øvelser få styrket viljen og gennem sanserne få øjnene op for den rigdom, det er en del af. Et optimistisk menneske med masser af energi og gåpåmod kan på den anden side lære at finde hvile med kunstneriske øvelser, der skaber fordybelse og ro.

I kunstterapien arbejdes med formtegning, dynamisk tegning, plasticering, grafik og maleri. Derudover inddrages nogle gange kunstbetragtning og biografiarbejde.

Der arbejdes med stof, streg, flade, form, farve og komposition. Hvert område trænes gennem øvelser og opgaver, der alle er leg og eksperimenter, og det er vigtigt at huske på, så man ikke føler, man skal præstere noget særligt "kunstnerisk". Kunst opstår først, når du gennem træning af dine sanser har fået tilstrækkelige færdigheder til at kunne se, mærke og udtrykke dig så kreativt, at du er i stand til at vurdere, om en komposition er i balance eller ej.

Kunstterapien fremmer helbredelse gennem gentagelse af øvelser og håndtering af egne grænser. Man opnår  sundhed gennem egen indsats og kan derved finde nye handlemuligheder. Vigtigt er at arbejde med viljestyrken, så den går fra at være anspændt anstrengt til at blive mere kærlig, blød og intens. På den måde kan den kunstneriske proces ikke undgå at gribe ind i et menneskes biografi.

Kunstterapien virker på hele mennesket, det fysiske såvel som det sjælelige og det åndelige. 

 

Tilbage

CV

  

Marianne Brodersen

Jeg er uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole i Ollerup på Sydfyn og har arbejdet som lærer indenfor de frie skoler i godt 30 år. Derudover har jeg en 3-årig Kunstterapeutuddannelse fra Kunstskolen i Herlev ved Rüdiger Mövens og Anna Meyer. Desuden er jeg uddannet Sandplayterapeut hos Inge Grethe Ludvigsen i Silkeborg og har senest arbejdet med Pædagogisk Kinesiologi hos Anne Marie Goldschmidt i Gentofte. 

 

Tilbage

Kontakt

Marianne Brodersen

Leerbjerg Lod 25, Ny Hammersholt

3400 Hillerød 

Mail: mariannebrodersen@gmail.com

Tlf: 30 22 75 32


Galleri

Klik her for at se galleri

Tilbage

© 2018 Marianne Brodersen